Yhdistyksen säännöt

MIKKELIN GOLF RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mikkelin Golf ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Mikkelin Golf ry:n tarkoitus on golf –urheilun edistäminen Mikkelin kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää golfkenttää jäsentensä käytettäväksi sekä järjestää valistus-, koulutus- ja kilpailutoimintaa sekä muutoinkin pyrkii edistämään harrastusta golf –urheiluun. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä hyvämaineisen henkilön yhdistyksen jäsenhakemuksen perusteella. Jäsen suorittaa liittyessään liittymismaksun ja vuosittain vuosikokouksen määräämät jäsen- ja kenttämaksun.

Yhdistyksen kokous voi valita kunniajäseneksi henkilön, joka katsotaan siihen ansioituneeksi.

4 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta lakien ja säädösten sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kunakin vuonna aina kaksi jäsentä on erovuorossa, eikä heitä voida valita välittömästi uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan kirjanpitäjän tai tilitoimiston pitämään yhdistyksen kirjanpidon.

Hallitus valitsee yhdistyksen jäsenten keskuudesta sihteerin, eri toimikuntien vetäjät ja jäsenet sekä henkilöt eri tehtäviin.

Hallitus on päätösvaltainen neljän jäsenen ollessa läsnä. Heistä yhden on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksista on pidettävä juoksevasti numeroitua päivättyä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri tai kaksi kokouksessa läsnä ollutta jäsentä.

Kutsut hallituksen kokouksiin toimitetaan riittävän ajoissa kirjeitse, puhelimitse tai sähköisesti.

5 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään joka vuosi ennen alkaneen vuoden maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ja samalla ilmoittaa asian, jonka käsittelyä kokouksessa halutaan.

Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta suurilevikkisimmässä Mikkelissä ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille kaksi viikkoa ennen postitetulla jäsentiedotteella.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
 2. päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta,
 3. käsitellään kokouksen työjärjestys,
 4. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka ovat samalla äänten laskijoita,
 5. käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös, vahvistetaan tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto,
 6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja vastuuvelvollisille ,
 7. päätetään hallituksen esityksestä alkaneen vuoden talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi,
 8. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
 10. päätetään liittymis-, jäsen- ja kenttämaksujen suuruus kuluvalle vuodelle ja
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään tarvittaessa avoimella äänestyksellä, paitsi henkilövaaleissa käytetään suljettua lippuäänestystä, jos sitä joku vaatii.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

7 § Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on ennen seuraavan vuoden helmikuun loppua toimitettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien kertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 15 päivään mennessä.

8§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhden yhdistyksen kokouksen hyväksymä päätös.

9 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen ja kurinpitotoimet

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa se yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan seuraavan vuoden alusta.

Hallitus voi yhdistyslain 14 §:n perusteella ja sen 15 §:n mukaisessa menettelyssä erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

 • on laiminlyönyt yhdistyksen kokouksen päättämien maksujen maksamisen
 • toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti yhdistystä huomattavasti vahingoittaen taikka
 • syyllistyy epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen tai toimintaan.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa asia 30 päivän kuluessa hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus katsoa sellainen jäsen eronneeksi, joka on lyönyt laimin jäsenmaksujen maksamisen kolmen edellisen vuoden ajalta. Eronneeksi katsominen ei vapauta jäsentä edellä mainittujen maksujen maksamisesta.

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuja kokousta edeltävältä vuodelta, ei hänellä ole oikeutta käyttää äänioikeuttaan.

Hallitus voi päättää jäseneen kohdistuvista kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja kilpailu- tai pelikielto, jos jäsen käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai rikkoo yhdistyksen kokouksen hyväksymiä käyttäytymissääntöjä.

10 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen varojen käytöstä. Ne on käytettävä golf –urheilua edistävään tarkoitukseen.

11 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.