Yhdistyksen säännöt

MIKKELIN GOLF RY:N SÄÄNNÖT

Päivitetty 13.12.2019. Säännöt jäsenkokouksen hyväksymät ja PRH:n vahvistamat.

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Mikkelin Golf ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Mikkelin Golf ry:n tarkoitus on golf –urheilun edistäminen Mikkelin kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää golfkenttää jäsentensä käytettäväksi sekä järjestää valistus-, koulutus- ja kilpailutoimintaa sekä muutoinkin pyrkii edistämään harrastusta golf –urheiluun. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Yhdistyksen jäsenet, liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
Yhdistyksen kokous voi valita kunniajäseneksi henkilön, joka katsotaan siihen ansioituneeksi.

4 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kunakin vuonna aina kolmasosa on erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan kirjanpitäjän tai tilitoimiston pitämään yhdistyksen kirjanpidon.
Hallitus valitsee yhdistyksen jäsenten keskuudesta sihteerin, eri toimikuntien vetäjät ja jäsenet sekä henkilöt eri tehtäviin.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksista on pidettävä juoksevasti numeroitua päivättyä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri tai kaksi kokouksessa läsnä ollutta jäsentä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kutsut hallituksen kokouksiin toimitetaan riittävän ajoissa kirjeitse, puhelimitse tai sähköisesti.

5 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ja samalla ilmoittaa asian, jonka käsittelyä kokouksessa halutaan.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä tekstiviestillä tai sähköpostilla sekä seuran nettisivuilla.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
6. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään tarvittaessa avoimella äänestyksellä, paitsi henkilövaaleissa käytetään suljettua lippuäänestystä, jos sitä joku vaatii.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä.

7 § Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava ennen seuraavan vuoden helmikuun loppua tilin-/toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. Tilin-/toiminnantarkastajien kertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 15 päivään mennessä.

8 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

9 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen ja kurinpitotoimet
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sihteerille tai puheenjohtajalle tai ilmoittaa se yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan seuraavan vuoden alusta.
Hallitus voi yhdistyslain 14 §:n perusteella ja sen 15 §:n mukaisessa menettelyssä erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
• on laiminlyönyt yhdistyksen kokouksen päättämien maksujen maksamisen
• toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti yhdistystä huomattavasti vahingoittaen taikka
• syyllistyy epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen tai toimintaan.
Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa asia 30 päivän kuluessa hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan kuluvalta kaudelta maksamatta Golfliiton virallisen jäsentarkistuksen määräpäivään mennessä.
Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuja kokousta edeltävältä vuodelta, ei hänellä ole oikeutta käyttää äänioikeuttaan.
Hallitus voi päättää jäseneen kohdistuvista kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja kilpailu- tai pelikielto, jos jäsen käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai rikkoo yhdistyksen kokouksen hyväksymiä käyttäytymissääntöjä.

10 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen varojen käytöstä. Ne on käytettävä golf–urheilua edistävään tarkoitukseen.

11 § Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.